ผลการดำเนินงานสหกรณ์ ประจำปี 2567
IP: 27.145.8.91
 

ประจำปีบัญชี 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(ระหว่างดำเนินการ)

จำนวนสมาชิก 33,787 ราย

เพศชาย  จำนวน  10,200  ราย

เพศหญิง จำนวน  23,587  ราย

 

ทุนเรือนหุ้น

จำนวนทั้งสิ้น  4,626,386,300 บาท

 

เงินฝากออมทรัพย์

จำนวนทั้งสิ้น  

 

เงินกู้สามัญ

จำนวน 24,101 สัญญา เป็นเงิน 8,535,325,082.89 บาท

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ