[ประกาศ] ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2566
IP: 58.8.171.102
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2566

ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567

ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ โรงแรมทีเอ็มแลนด์ (TM Land Hotel)

ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

» หนังสือเชิญประชุม, ระเบียบวาระการประชุม, กำหนดการประชุม : 

» หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต้นสังกัดเข้าร่วมประชุม : 

 

 

กลับหน้าแรก
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ