[ประกาศ] ขอให้มารับเงินรอตรวจสอบ ประจำปี 2566
IP: 58.8.171.122
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง ขอให้มารับเงินรอตรวจสอบ 

 

เงินรอตรวจสอบ เป็นเงินที่สมาชิกโอนเงินมายังสหกรณ์ แต่สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบเงินดังกล่าวได้ เนื่องจากว่าจำนวนเงินที่โอนมาไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับสหกรณ์และสหกรณ์ก็ไม่สามารถตรวจสอบเงินดังกล่าวได้ว่าเป็นของท่านใด หากท่านใดมีหลักฐานการโอนเงินดังกล่าว โปรดส่งหลักฐานมาที่สหกรณ์เพื่อที่สหกรณ์จะได้ดำเนินการโอนเงินกลับไปให้ท่าน ส่วนเงินรอตรวจสอบนั้น เป็นเงินตั้งแต่ปี 2555 – 2561 สหกรณ์จะต้องนำเงินดังกล่าวเข้าที่ประชุมใหญ่อนุมัติเพื่อนำเข้าทุนสำรองสหกรณ์ต่อไป

ประกาศขอให้มารับเงินรอตรวจสอบ 

 

เบอร์ติดต่องานทะเบียน
092-391 8135 
083-929-2739
092-391-7688
083-929-2830
092-391-8117
092-391-1540
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ