การปรับโครงสร้างหนี้
Posted: งานเงินกู้สามัญ Date: 2012-07-02 14:18:17
IP: 61.90.108.81
 

การ ปรับโครงสร้างหนี้ (Re-Finance)

การปรับโครงสร้างหนี้คือการให้สมาชิกเริ่มจ่ายเงินงวดหุ้น+หนี้ เดิมในอัตรใหม่คือสหกรณ์จะนำค่าหุ้นรายเดือนที่สมาชิกค้างจ่าย เงินต้นเงินกู้สามัญที่สมาชิกค้างจ่าย และเงินดอกเบี้ยเงินกู้เดิมที่สมาชิกค้างจ่าย มารวมกับหนี้คงเหลือเดิมแล้วจะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆให้ใหม่ โดยให้ระยะเวลาเต็มที่ของหนี้นั้นๆเหมือนเดิม

สมาชิกที่ชำระหนี้ไปได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะชำระหนี้พร้อมเงินค่าหุ้นรายเดือนอีกต่อไปได้

สามารถยื่นเรื่องขอ ปรับโครงสร้างหนี้ (Re-Finance) ได้โดยยื่นเรื่องมาที่สหกรณ์โดยใช้แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ แต่ในช่องวัตถุประสงค์การขอกู้ให้ระบุว่า "เพื่อปรับโครงสร้างหนี้"     โดยใช้ผู้ค้ำรายเดิมได้

 

.............................................................................
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ