เรื่องสหกรณ์จำกัดวงเงินกู้และเงินกู้ได้เข้ารอบเมื่อใด
Posted: ฝ่ายบริหารทั่วไป Date: 2012-07-19 10:32:50
IP: 58.11.52.148
 

เนื่องจากระบบเดิมที่ส่งภายในสิ้นเดือนถึงต้นเดือน แล้วเข้าประชุมกลางเดือน หรือส่งภายในต้นเดือนถึงกลางเดือนแล้วเข้าปลายเดือน

สหกรณ์ได้ยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากสหกรณ์มีมาตรการในการจำกัดวงเงินที่จะปล่อยให้สมาชิกกู้

สหกรณ์ไม่ต้องการที่จะไปกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนอื่น มาปล่อยกู้เพราะจะทำให้สหกรณ์มีหนี้สินมากกว่าทุน

จึงจำเป็นต้องใช้ทุนของตนเองที่ได้จากการปล่อยกู้ให้สมาชิกคือดอกเบี้ย และทุนเรือนหุ้นของสมาชิกที่ส่งให้สหกรณ์ทุกเดือน

มาเป็นวงเงินหลักที่จะปล่อยกู้ให้สมาชิกในแต่ละรอบ

ก็เลยจำเป็นที่จะต้องจำกัดวงเงินกู้ที่จะปล่อยกู้ให้สมาชิกแต่ละรอบ

 

ขณะนี้คำขอกู้ที่ได้รับการบันทึกเข้าสู่ระบบเมื่อ

(ไม่ใช่วันทีี่่สมาชิกส่งเอกสาร หรือสารบรรณรับเิอกสาร)

27 กรกฏาคม เป็นต้นไป

กำลังจะเข้าวาระประชุมในช่วงปลายเดือน กรกฏาคมนี้

สมาชิกที่เพิ่งส่งเอกสารหลังจากวันดังกล่าว ก็จะต้องเข้าสู่การพิจารณารอบต่อๆ ไป สมาชิกที่ส่งก่อน 27 ก.ค. 2555 แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ มีได้หลายสา่เหตุ

1. ประวัติการชำระหนี้เดิม ไม่ดี ไม่สม่ำเสมอ พอเดือนใกล้ๆที่จะกู้ ก็กลับมาส่งสม่ำเสมออย่างเห็นได้ชัด

2. ผู้ค้ำค้างชำระ

3. ทุนเรื่อนหุ้น 350 บาท ต้องส่งอย่างน้อยเดือนละ 500 บาท

4. เอกสารไม่เรียบร้อย

และสมาชิกบางท่านอาจจะไม่ได้วงเงินตามที่ขอเนื่องจากขอกู้ในวงเงินที่สูง

เพราะสหกรณ์จำเป็นต้องตัดยอดให้ตรงกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ปล่อยกู้ในแต่ละรอบ

กรณีนี้เจ้าหน้าที่จะโทรถามเองว่าจะเอาเงินกู้หรือไม่ แล้วแต่ความประสงค์ของสมาชิก
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ