หลักเกณฑ์เรื่องหุ้นและเงินกู้สหกรณ์ฯ
Posted: Admin Date: 2012-08-28 14:16:28
IP: 58.11.1.230
 

หุ้น

1. ค่าหุ้นแรกเข้า

คือ ค่าหุ้นที่สมาชิกต้องจ่ายเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกต้องเสียพร้อมกับค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก กรณีสมาชิกสมัครใหม่ค่าธรรมเนียม 100 บาท สมาชิกเก่าลาออกแล้วสมัครใหม่ ค่าธรรมเนียม 300 บาท เช่น กรณีสมาชิกสมัครใหม่ ค่าสมัคร 100 บาท + ค่าหุ้นแรกเข้า  1,000 บาท รวมเป็น 1,100 บาท โดยสมาชิกจะชำระค่าหุ้นแรกเข้าเท่าไรก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท 

ให้สมาชิกสมัครใหม่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (เคาน์เตอร์เพย์เมนต์) เพื่อยื่นชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธกส. แล้วแนบมาพร้อม ใบสมัครสมาชิกสามัญ หรือ ใบสมัครสมาชิกสมทบ (แบบฟอร์มการชำระเงิน คลิก "ดาวน์โหลด" ที่หน้าเว็บสหกรณ์ฯ) 

 

2.ค่าหุ้นรายเดือน

คือหุ้นที่สมาชิกจะต้องถือตามอัตราที่สหกรณ์กำหนดไว้ และจะต้องชำระให้สหกรณ์ทุกเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน แต่ไม่น้อยกว่าอัตราดังต่อไปนี้ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559)     

สมาชิกที่เคยถือหุ้นต่ำกว่า 500 บาท เช่น 350 บาท กรุณา เขียนคำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นมาใหม่โดยต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท เพื่อสิทธิ์ในการกู้เงิน

 

เงินกู้

เงินกู้มี 4 ประเภท (ตามระเบียบว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557) เริ่มใช้ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

1. เงินกู้ฉุกเฉิน

2. เงินกู้สามัญ

3. กู้หุ้น

4. เงินกู้พิเศษ

1.เงินกู้ฉุกเฉิน

คือเงินที่ สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ได้ในระยะสั้น โดยมีระยะเวลาผ่อนคืน 12 งวด (ภายใน 1 ปี นับแต่กู้)

โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. สมาชิกจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือชำระค่าหุ้นรายเดือนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 งวดจนถึงวันยื่นคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

2.สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน (ไม่รวมเงินอื่นๆ) แต่ไม่เกิน 60,000 บาท (ทั้งนี้หากกู้เกิน 30,000 บาท อยู่ในอำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะอนุกรรมการเงินกู้ ซึ่งจะประชุมเดือนละ 2 ครั้ง)

3. สมาชิกมีระยะเวลาในการใช้คืนสหกรณ์ ไม่ต่ำกว่า 12 งวด ( 1 ปี) แต่หากสมาชิกมีกำลังส่งก็สามารถชำระทั้งจำนวนหนี้หรือบางส่วน ก่อนกำหนดก็ได้

4.สมาชิกสามารถยื่นกู้ได้ที่สหกรณ์โดยต้องเตรียมหลักฐานคือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ-บัตรประชาชน ฉบับจริงมาด้วย (มาก่อน 15.00 น.)

5.สมาชิกที่ส่งคำขอกู้ทางจดหมาย ต้องแนบเอกสารหลักฐานตามที่ปรากฏในแบบฟอร์มขอกู้ คือหนังสือรับรองเงินเดือน และ สำเนาหน้่าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรุงไทย หรือ ธกส. เท่านั้น) เพิ่มเติมจากหลักฐานอื่นๆ มาด้วย 

6. สมาชิกที่ค้างชำระค่าหุ้น 3 งวดติดต่อกัน หรือค้างชำระค่าหุ้น 6 งวดสะสมกัน จะถูกพิจารณาเสนอชื่อให้พ้นสมาชิกภาพ

7. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

 

 

2.เงินกู้สามัญ  

คือเงินที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ในระยะยาว โดยสมาชิกต้องมีบุคคลค้ำประกันในการขอกู้ และมีระยะเวลาในการผ่อนชำระ 120 งวด (ภาายใน 10 ปีนับตั้งแต่กู้) 

อัตราการให้กู้มีดังนี้ (ปี 2556) 

ผู้กู้เป็นสมาชิกที่ชำระค่าหุ้นรายเดือนและหนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี มีทุนเรือนหุ้นปลอดภาระค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ผู้กู้เป็นสมาชิกที่ชำระค่าหุ้นรายเดือนและหนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี มีทุนเรือนหุ้นปลอดภาระค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญไม่เกิน 25 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

ผู้กู้เป็นสมาชิกที่ชำระค่าหุ้นรายเดือนและหนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี มีทุนเรือนหุ้นปลอดภาระค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

ผู้กู้เป็นสมาชิกที่ชำระค่าหุ้นรายเดือนและหนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี มีทุนเรือนหุ้นปลอดภาระค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญไม่เกิน 35 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

ผู้กู้เป็นสมาชิกที่ชำระค่าหุ้นรายเดือนและหนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี มีทุนเรือนหุ้นปลอดภาระค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 600,000 บาท

6 ผู้กู้เป็นสมาชิกที่ชำระค่าหุ้นรายเดือนและหนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี มีทุนเรือนหุ้นปลอดภาระค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญไม่เกิน 45 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 700,000 บาท

7 ผู้กู้เป็นสมาชิกที่ชำระค่าหุ้นรายเดือนและหนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 ปี มีทุนเรือนหุ้นปลอดภาระค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 800,000 บาท

8 ผู้กู้เป็นสมาชิกที่ชำระค่าหุ้นรายเดือนและหนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี มีทุนเรือนหุ้นปลอดภาระค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญไม่เกิน 55 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 900,000 บาท

9 ผู้กู้เป็นสมาชิกที่ชำระค่าหุ้นรายเดือนและหนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป มีทุนเรือนหุ้นปลอดภาระค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

10. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

11. ผู้กู้ที่พ้นจากราชการหรืองานประจุ มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญจำนวนไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากในสหกรณ์ฯ

12. กรณีที่ผู้กู้ค้างชำระค่าหุ้นรายเดือนหรือหนี้ ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวด สหกรณ์อาจงดให้กู้ทุกประเภทหรือระงับสิทธิการกู้เงิน การให้การสงเคราะห์ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น เป็นระยะเวลา 3 เท่าของงวดหนี้ค้าง

หลักเกณฑ์การขอกู้สามัญมีดังนีี้

1. จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 งวด

2. มีประวัติการส่งค่าหุ้น ที่ดี และ สม่ำเสมอ ในกรณีมีหนี้เก่าแล้วขอกู้เพิ่ม จะต้องมีประวัติการชำระหนี้เดิมที่ดีและต่อเนื่องจนถึงวันยื่นกู้สามัญ 

3. สมาชิกจะต้องมีบุคคลค้ำประกัน ตามที่กำหนด คือ

                 3.1 มีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่กู้ไม่เกิน 100,000 บาท 

                 3.2 มีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน ในกรณีที่กู้เกินกว่า  100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 

                 3.3 มีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน ในกรณีที่กู้เกินกว่า 500,000 บาท เว้นแต่ผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการระดับ 6 หรือเทียบเท่า สามารถใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คนได้

                  3.4 มีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน ในกรณีที่กู้เกินกว่า  700,000 บาท เว้นแต่ผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการระดับ 7 หรือเทียบเท่า สามารถใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คนได้

 

 

3.กู้หุ้น

คือเงินกู้ที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้จากหุ้นสะสมของสมาชิกเองโดยให้สมาชิกกู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของทุนเรื่อนหุ้นที่สมาชิกถืออยู่ โดยมีอัตราการชำระเช่นเดียวกับเงินกู้สามัญ

วิธีการ

สมาชิกสามารถเขียนคำขอกู้โดยใช้แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ และเขียนคำขอกู้เช่นเดียวกับการกู้สามัญ โดยผู้ขอกู้ไม่ต้องจัดทำเอกสารในส่วนของผู้ค้ำประกันมา 

4.เงินกู้พิเศษ

คือเงินกู้ที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้โดยมีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะสำหรับโครงการที่จะให้สมาชิกกู้นั้นๆ โดยมีหลักเกณฑ์ในการนขอกู้ การชำระคืนเงินกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในโครงการนั้นๆ ไป

เช่น การให้กู้ซื้อโน๊ตบุ๊ค การให้กู้ซื้อปืนโดยมีอัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโครงการนั้นๆ เป็นต้น 

(ขณะนี้ ปี 2555 สหกรณ์ยังไม่เปิดโครงการขอกู้พิเศษใดๆ ยกตัวอย่างในอดีตมาเพื่อประกอบคำอธิบายเท่านั้น)

 

--------------------------------------------------

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 05 มกราคม 2560
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ