การขยายเวลาให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่ม
Posted: Wichao Date: 2012-12-19 10:23:24
IP: 110.168.188.204
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 

เรื่อง การขยายเวลาให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่ม

-------------------------------------------------------------

                   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้ประกาศให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มได้ไม่เกินคนละ 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อเดือน โดยอยู่ในอำนาจการพิจารณาอนุมัติของผู้จัดการ หากเกิน 20,000 หุ้น (200,000 บาท) ให้เสนอที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยกำหนดให้ซื้อหุ้นเพิ่มได้ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2555  ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 นั้น

                   เนื่องจากมีสมาชิกจำนวนมากประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มอีก  เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมและ เพิ่มทุนในการดำเนินงานให้กับสหกรณ์  ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 8  ในการประชุมครั้งที่ 11/2555  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  จึงมีมติขยายเวลาให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มได้โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

                   1. ให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มได้ไม่เกินคนละ 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อเดือน โดยอยู่ในอำนาจการพิจารณาอนุมัติของผู้จัดการ

                   2. หากสมาชิกต้องการซื้อหุ้นเพิ่มเกินกว่า 20,000 หุ้น (200,000 บาท) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

                   3. กำหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นเพิ่ม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

                           ประกาศ   ณ   วันที่  19   เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2555

 

 

(นายชาญนะ  เอี่ยมแสง)

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ