ผลการโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555
Posted: Wichao Date: 2013-02-19 10:18:46
IP: 110.168.159.77
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการโอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2555

1. โอนผ่านธนาคาร

                                          

(ดูรายชื่อคลิกที่โลโก้ธนาคาร)

 

2. ปันผล-เฉลี่ยคืน ซื้อหุ้นเพิ่ม (ดูรายชื่อคลิกที่นี่)

 

3. ยังไม่ได้โอน (ดูรายชื่อคลิกที่นี่)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สมาชิกที่ยังไม่ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร กรุณาดาวน์โหลดใบแสดงความประสงค์การขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) และแจ้งกลับมายังสหกรณ์ฯ โดยด่วน เพื่อสหกรณ์จะได้โอนเงินให้ท่านในรอบถัดไป

 

2. สมาชิกที่ถูกระงับการโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 เนื่องจากค้างหนี้เงินกู้ ขอให้ท่านชำระเงินตามยอดแจ้งหนี้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ให้แล้วเสร็จ หากสหกรณ์ฯ ตรวจสอบว่าท่านไม่มียอดค้างชำระแล้ว สหกรณ์ฯ จะโอนเงินให้ท่านในรอบถัดไป หากท่านชำระยอดดังกล่าวมาแล้ว สหกรณ์ฯ ต้องขออภัยที่โอนเงินให้ท่านล่าช้า

 

เนื่องจากมีสมาชิกเข้าเว็บสหกรณ์ฯ จำนวนมาก อาจทำให้การดูข้อมูลทำได้ช้าลง จึงขออภัยมา ณ ที่นี่
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ