การปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน
Posted: Nakhon Date: 2014-06-09 06:21:33
IP: 110.168.134.115
 

 เพิ่มหุ้นรายเดือนได้ตามความประสงค์ แต่ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท                          แบบหุ้น 1     

 ซื้อหุ้นเพิ่มเติมกรณีพิเศษ เดือนละครั้งไม่จำกัดวงเงิน (ตามมติอนุมัติของกรรมการ)     แบบหุ้น 2     
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ