ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญครังที 13/2557 และ 14/2557
Posted: Nakhon Date: 2014-11-03 08:39:48
IP: 115.87.152.225
 

 

ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญรอบประชุมที่ 13/2557 ลง วันที่ 21 ตุลาคม 2557

และ 14/2557 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

ทั้งหมดได้รับการอนุมัติและทำการโอนเงินดังนี้

ครั้งที่ 13 โอนเงิน 31 ตุลาคม 2557    ครั้งที่ 14 โอนเงิน 5 พฤศจิกายน 2557

 

อนุมัติ

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ