การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
Posted: Nakhon Date: 2014-12-22 09:16:31
IP: 171.97.81.238
 

 

            ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 10 ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญโดยมีบุคคลค้ำประกัน ตามระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิก พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2557) เพื่อประโยชน์ต่อการรักษาเสถียนภาพของระบบสหกรณ์โดยรวม ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดปรากฏ ดังนี้ Download ตาม Link ข้างล่างนี้ครับ
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ