ประกาศ "เรื่องการจ่ายเงินและปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557"
Posted: Nakhon Date: 2015-01-20 07:59:41
IP: 171.97.78.103
 

 

เรียนสมาชิก

                       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า "เรื่องเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557" ทางฝ่ายจัดการคาดว่า น่าจะจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาและจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก ในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2558

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ