เติมความสุขด้วยสวัสดิการดี ๆ
Posted: Admin Date: 2015-03-18 02:29:09
IP: 61.90.118.250
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : สมาชิกผู้ใดประสบอุบัติเหตุและได้รับอันตรายแก่ร่างกายจนเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยะหรือทุพพลภาพ ให้สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิให้รับเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ