ประกาศ การจัดทำประกันภัยผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สามัญ
Posted: Nakhon Date: 2015-05-26 06:35:05
IP: 171.97.68.192
 

                      ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 11 ประชุมแล้วเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558  ได้มีมติให้มีการจัดทำประกันภัยผู้ค้ำประกัน ตามระเบียบ เพื่อคุ้มครองผู้ค้ำประกัน ในกรณีผู้กู้อาจไม่ชำระหนี้ให้กับทางสหกรณ์ (เบี้ยประกันภัย 600 บาทต่อทุนประกัน 100,000 บาท ต่อปี)  ดังนั้นสมาชิกที่จะขอกู้เงินสามัญและสมาชิกที่ยื่นขอกู้ไปที่สหกรณ์แล้วในระหว่างรอผล การอนุมัติจากคณะอนุกรรมการเงินกู้ ให้ดาวโหลด เอกสารแจ้งความประสงค์เอาประกันภัยและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งไปพร้อมคำขอกู้สามัญและหรือส่งเพิ่มเติมเอกสารไปที่สหกรณ์โดยด่วน

                  ส่วนสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการเงินกู้ ทางสหกรณ์ได้จัดส่งจดหมายแจ้งให้ท่านดำเนินการเป็นหนังสือทางหนึ่งแล้ว ขอให้รีบดำเนินการตามคำแนะนำโดยด่วน
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ