ประชาสัมพันธ์โครงการประกันชีวิตเพื่อค้ำประกันสินเชื่อ สอ.สถ.
Posted: Directeur contenu Date: 2010-09-20 11:51:24
IP: 192.168.100.248
 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้รับความเห็นจากสมาชิกสหกรณ์จำนวนหนึ่งที่ต้องการให้สมาชิกผู้กู้เงินสามัญกับสหกรณ์ทำประกันชีวิตเพื่อค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อบรรเทาหนี้สินให้แก่ทา่ยาทและผู้ค้ำประกันเมื่อสมาชิกได้ถึงแก่กรรม โดยให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นอันดับหนึ่งหากมีเงินเหลือจากการปลดหนี้ของสหกรณ์ จะจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุในใบสมัครสมาชิกผู้เอาประกันภัย และจากการสำรวจสมาชิกสหกรณ์ 203 ราย เห็นด้วยให้สมาชิกกู้เงินสหกรณ์ทำประกันชีวิตเพื่อค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน 196 ราย หรือร้อยละ 96.06  นั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เห็นว่าการทำประกันชีวิตเพื่อค้ำประกันสินเชื่อเป็นประโยชน์แก่คู่สมรส ทายาท และผู้ค้ำประกัน ไม่ต้องไปชำระหนี้แทนเมื่อตัวสมาชิกถึุงแก่กรรมหรือทุพพลภาพถาวร จึงทำการติดต่อกับบริษัทประกันภัยที่มีฐานะมั่นคงและพิจารณาไว้ 2 แห่ง ได้แก่บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด และบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนสชั่นแอสชัวรันส์ จำกัด มาให้สมาชิกที่ประสงค์จะทำประกันชีวิตเพื่อค้ำประกันสินเชื่อ ได้พิจาราณาเลือกสมัครเป็นสมาชิกผู้เอาประกันภัยบริษัทดังกล่าว โดยส่งใบสมัครไปพร้อมเขียนข้อความแสดงความยินยอมว่า "ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินกู้สามัญที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเป็นเงินเบี้ยประกันชีืวิต" และลงลายมือชื่อ ในท้ายเอกสารหน้าแรกใบคำขอกู้เงินสามัญ สำหรับแบบฟอร์มใบสมัครเป็นสมาชิกผู้เอาประกันภัยสามารถ Download จาก Link นี้  คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ