หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับการสรรหาฯ
IP: 124.122.137.25
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับการสรรหาฯ เพื่อสังเกตการณ์

การลงคะแนนและการประมวลผลคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ