ขอเชิญแสดงความเห็นในหัวข้อ "การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสรรหา"
Posted: admin Date: 2022-03-02 10:27:00
IP: 124.122.137.25
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมแสดงความเห็น ในหัวข้อ

"การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสรรหา
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด"

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ