ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
IP: 1.10.182.160
 

 

ประกาศ

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด
ประจําปี ๒๕๖๕


เรื่อง กําหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผล
การลงคะแนนสรรหา และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมระบบการลงคะแนนและประมวลผลคะแนนการสรรหา
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ