รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4 บุรีรัมย์
IP: 124.120.180.144
 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4

ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

ณ โรงแรมสกายวิว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

1. กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 

2. กลุ่มผู้สนใจ (ไม่ร่วมถึงผู้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้)

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ทางline "สหกรณ์สัญจรอีสานใต้" หรือ lineOA "@dlasavingcoop"

 

 

หมายเหตุ            1. ขอให้สมาชิกผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจดลำดับที่และเลขทะเบียนสมาชิก แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนหน้างาน

                                2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ออกโดยรัฐ และมีรูปถ่าย ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนเข้างานและตอนรับเงินค่าพาหนะเดินทาง

                                3. ขอสงวนสิทธิเสื้อที่ระลึกโครงการ และเงินค่าพาหนะเดินทางสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ