ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2565
IP: 124.122.221.87
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

       วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

ณ.หอประชุมเทศบาลเมืองวารินชำราบ 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมและกำหนดการ 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ