สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ Business and IT Development
IP: 124.120.178.35
 
 
 
 
 

 
 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (27 พ.ค. 2566) นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการสรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “Business and IT Development” ตามแผนพัฒนาระบบบริหารงานสารสนเทศของสหกรณ์ ในช่วงที่ 1 โดยได้ความอนุเคราะห์จากมูลนิธิคณะก้าวหน้า โดย คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานมูลนิธิ คุณชํานาญ จันทร์เรือง คุณพรรณิการ์ วานิช คุณไกลก้อง ไวทยการ คุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล) และคุณญาณธิชา บัวเผื่อน (ส.ส. เขต 3 จันทบุรี พรรคก้าวไกล) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ คณะที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมสัมมนาฯ
 โดยคณะมูลนิธิก้าวหน้าได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมตอบข้อซักถามของ สอ.อปท ในการพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์ เพื่อให้โครงการพัฒนาระบบในครั้งนี้เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมให้บริการสมาชิกได้อย่างแท้จริง โดยได้เตรียมส่งร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนางานต่อไป
ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ฯ คาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2567 จะมีการเปิดฟีเจอร์ใหม่ๆ บางส่วนเพื่อให้บริการสมาชิกทุกท่านอย่างแน่นอน
ในโอกาสนี้ สอ.อปท. ต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้อีกครั้ง
 
 
    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ