การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.อปท. ครั้งที่ 7/2566
IP: 124.120.178.35
 
 
 
 
 

 
  
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.อปท. ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 18 เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนคณะกรรมการจะครบกำหนดหมดวาระการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ คณะที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ประกอบด้วยวาระที่สำคัญ
 
 อนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
 อนุมัติให้สมาชิกโอนย้ายไปสหกรณ์อื่น
 อนุมัติให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
 อนุมัติการคืนสมาชิกภาพและปรับโครงสร้างหนี้
 อนุมัติให้สมาชิกประนอมหนี้
 อนุมัติการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน
 อนุมัติเงินให้กู้แก่สมาชิก
 ฯลฯ
 
ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ และคณะที่ปรึกษา ชุดที่ 18 ทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนา สอ.อปท. ตลอดวาระการดำเนินงานที่ผ่าน
 
 
               
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ