โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2566
IP: 124.120.181.78
 
 
 
 
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กับงานสหกรณ์” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 19 ในด้านการบริหารจัดการภายใน เกี่ยวกับการพัฒนาฝ่ายจัดการให้ทำงานอย่างมืออาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 35 คน

               วัตถุประสงค์ในการจัดโคงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมและสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและบริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

               ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร 2 ท่าน คือ

               1. นายภาณุภณ พสุชัยสุกล อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               2. ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ ถนอมวงษ์ อาจารย์โรงเรียนเทศบาล5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) จังหวัดกาญจนบุรี

               ทางสหกรณ์ฯ ต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ