แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (ตัดรอบเอกสารวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๖)
IP: 27.145.1.78
 

 

อนุมัติเงินกู้สามัญ

รอบโอนเงินในวันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

 

   รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ (เริ่มชำระงวดแรกเดือนตุลาคม ๒๕๖๖)  

 

   รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระยะที่ 2 (เริ่มชำระงวดแรกเดือนตุลาคม ๒๕๖๖)  

 

   (ยังไม่โอนเงิน) รายชื่อสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้  (เนื่องจากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจ : http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=๓๖๙๗

 

หมายเหตุ :

๑. การนําส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (หักหน้าฎีกา) ตั้งแต่งวดที่ ๑

๒. การชําระเงินให้หักจากหน้าฎีกาหน่วยงาน โดยยึดใบแจ้งหนี้รายเดือนเป็นสำคัญ

๓. ชําระต่องวดยังไม่รวมหุ้นรายเดือน

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ