จาก Offline สู่ Mobile Application...โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบ
IP: 27.145.12.251
 
 
 
 
 

จาก Offline สู่ Moblile Application
"โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์" 

เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด (สอ.อปท.) ได้จัดโครงการศึกษาดูงานโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สอ.ม.อ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ง สอ.ม.อ. เป็นผู้พัฒนาและผู้ให้บริการโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมีสหกรณ์ผู้ใช้บริการกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ นั้น เพื่อศึกษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ในรูปแบบอื่น ที่จะสามารถนำมาเป็นแนวคิดพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกในรูปแบบ Mobile Application รวมถึงทราบข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวัง ในการดำเนินงานเปลี่ยนผ่านระบบบริหารงานสหกรณ์ จากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ พร้อมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ด้วย

 

การศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมรวม 37 คน โดยได้แบ่งในภาคเช้าฟังบรรยายสรุประบบโปรแกรมงานสหกรณ์ และการบริหารงาน ของ สอ.ม.อ. พร้อมสักถามและร่วมแสดงความคิดเห็นในข้อสงสัยต่างๆ ในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงานในส่วนหน้างานการปฏิบัติงานจริงของ สอ.ม.อ.

 

ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด (สอ.อปท.) ต้องขอขอบพระคุณการให้ความอนุเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สอ.มอ.) ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมการอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นอย่างสูงอีกครั้ง...
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ