[News] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2567(เพิ่มเติม2)
IP: 27.145.8.91
 

ประกาศ

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

 

ตรวจสอบรายชื่อ 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ