แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (ตัดรอบเอกสารวันที่ 15 มี.ค. 67)
IP: 124.122.219.243
 

 

อนุมัติเงินกู้สามัญและโครงการ

รอบโอนเงินในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567

 

   รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ (เริ่มชำระงวดแรกเดือนเมษายน 2567)  

 

หมายเหตุ :

1. การนําส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (หักหน้าฎีกา) ตั้งแต่งวดที่ 1

2. การชําระเงินให้หักจากหน้าฎีกาหน่วยงาน โดยยึดใบแจ้งหนี้รายเดือนเป็นสำคัญ

3. ชําระต่องวดยังไม่รวมหุ้นรายเดือน
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ