ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมีนาคม 2567
IP: 27.145.13.52
 

 

ประกาศผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมาชิก
และเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

ประจำเดือนมีนาคม 2567

1. เงินสวัสดิการสมาชิก

  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อคลอดบุตร   

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 26 เมษายน 2567 

โอนเงินธนาคาร ธกส.  วันที่ 30 เมษายน 2567 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสมรส             

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 26 เมษายน 2567 

โอนเงินธนาคาร ธกส.  วันที่ 30 เมษายน 2567 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการศาสนา  

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 26 เมษายน 2567 

โอนเงินธนาคาร ธกส.  วันที่ 30 เมษายน 2567 

 

  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการสำเร็จการศึกษา  

 โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 26 เมษายน 2567 

 โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 30 เมษายน 2567 

 

2. เงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

 

  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 

           กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม                 

          โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 30 เมษายน 2567 

              โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 

                   กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม 

            โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 29 เมษายน 2567 

                 โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 

    รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว กรณีประสบภัย 

            โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 26 เมษายน 2567 

              โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 30 เมษายน 2567 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ