ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนเมษายน 2567
IP: 27.145.12.197
 

 

ประกาศผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมาชิก
และเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

ประจำเดือนเมษายน 2567

1. เงินสวัสดิการสมาชิก

  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อคลอดบุตร   

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 

โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสมรส             

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 

โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการศาสนา  

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 

โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

 

  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการสำเร็จการศึกษา  

 โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 

 โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 

 

2. เงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

 

  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 

           กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม               

         โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 

          โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

                   กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม 

            โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 

                 โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 

    รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว กรณีประสบภัย 

            โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 

                 โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ