สอ.อปท. ร่วมผนึกกำลังจัดตั้ง “ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการส่วนท้องถิ่น”
IP: 124.122.213.26
 
 
 
 
 

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการ ชุดที่ 20 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นสมาชิก ครั้งที่ 1/2567 ณ โรงแรมธาราแกรนด์ จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์ของสัมมนาใน ครั้งนี้ เพื่อจัดตั้งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่น และสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ท้องถิ่นในด้านต่างๆ อาทิ การหาแหล่งเงินทุน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีสหกรณ์ฯ เข้าร่วมจำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วย

1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรัง จำกัด

3.  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จำกัด

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จำกัด

7. สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. และ อบจ.ศรีสะเกษ จำกัด

8. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศรีสะเกษ จำกัด

9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำกัด

10.  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด

11. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

12. สหกรณ์ออมทรัพย์นักปกครองท้องถิ่นชุมพร จำกัด

โดยมีการประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “แนวทางความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่าง สอ.อปท. กับ สอ.รพช.ร้อยเอ็ด” จาก ประธานกรรมการ สอ.อปท. และประธานกรรมการ สอ.รพช.ร้อยเอ็ด และ “การให้สินเชื่อของ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แก่ สอ.ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง” จากประธานกรรมการ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และได้เปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ

พร้อมนี้ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง สอ.อปท. กับ 3 สหกรณ์ ดังนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นลพบุรี จำกัด

3.  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ