ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
IP: 27.145.13.95
 

 

ประกาศผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมาชิก
และเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

1. เงินสวัสดิการสมาชิก

  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อคลอดบุตร   

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 20 มิถุนายน 2567 

โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 24 มิถุนายน 2567 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสมรส             

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 20 มิถุนายน 2567 

โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 24 มิถุนายน 2567

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการศาสนา  

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 20 มิถุนายน 2567 

โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 24 มิถุนายน 2567

 

  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการสำเร็จการศึกษา  

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 20 มิถุนายน 2567 

โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 24 มิถุนายน 2567

 

 

2. เงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

 

  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 

           กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม            

         โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 20 มิถุนายน 2567 

         โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 24 มิถุนายน 2567

                   กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม 

           โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 20 มิถุนายน 2567 

           โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 24 มิถุนายน 2567

    รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว กรณีประสบภัย 

           โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 20 มิถุนายน 2567 

           โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 24 มิถุนายน 2567
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ