แจ้งยอดการันตีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
Posted: Admin Date: 2023-05-10 09:32:59
IP: 27.145.4.130
 
 
 
 
 

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

1. ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

2. ใบแสดงเจตนาตั้งผู้รับประโยชน์ 

3. หนังสือยินยอมหักเงิน 

 

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ