ประกันชีวิต สำหรับสมาชิกที่กู้เงินกับสอ.อปท.
Posted: Admin Date: 2023-05-16 09:39:33
IP: 27.145.4.130
 
 
 
 
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

 

เรื่อง  เงื่อนไขความคุ้มครองประกันชีวิต สำหรับสมาชิกที่กู้เงิน

กับ สอ.อปท.

 

1.คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี

   2.คุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

  3.ระยะเวลารอประกัน 1 ปี            

       

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ