หนังสือยืนยันยอดสำคัญอย่างไร...
IP: 124.120.180.92
 

หนังสือยืนยันยอดสำคัญอย่างไร?

 

สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันทุนเรือนหุ้นสะสม หนี้เงินกู้คงเหลือ และเงินฝากออมทรัพย์สะสม ให้กับผู้สอบบัญชีสหกรณ์

          เพราะเป็นวิธีการตรวจสอบที่สำคัญในการตรวจสอบความมีอยู่จริง ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดให้การขอคำยันยืนจากบุคคลภายนอกเป็นมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดและให้แนวทางสำหรับการขอ
คำยืนยันจากบุคคลภายนอกไว้ และเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์

 

1. ทำไมสมาชิกถึงไม่ได้รับทุกคน

          เนื่องจากการออกหนังสือยืนยันยอดเป็นแบบสุ่มตัวเลือกตามอัตราที่ทางผู้สอบบัญชีกำหนด จึงทำให้สมาชิกจะไม่ได้รับหนังสือยืนยันยอดทุกคน

          โดยหากสมาชิกประสงค์ตรวจสอบยอดคงเหลือก็จะสามารถดำเนินการได้ผ่านห้อง Logon หน้า website ของทางสหกรณ์ได้ ตาม Link : https://member.dlasavingcoop.com/coop/

          กรณีหากยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานก็สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ตามตัวอย่าง Link : https://member.dlasavingcoop.com/coop/register.php

 

2. ขั้นตอนการตรวจสอบและส่งเอกสารยืนยันยอด ไม่ต้องส่งหนังสือยืนยันยอดกลับมายังสหกรณ์ ให้ส่งไปยังผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (นายปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค) ได้เลย ซึ่งสหกรณ์ได้จ่าหน้าซองพร้อมติดตราไปรษณีย์ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ