[ประกาศ] ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก)
IP: 27.145.4.32
 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

ประกาศผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก)

เมื่อวันที่ 2​2 กุมภาพันธ์ 2567

(โอนทุนเรือนหุ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567)
 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ