แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ และปรับโครงสร้างหนี้
Posted: Admin Date: 2019-07-09 09:20:46
IP: 58.11.41.60
 

 

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ และปรับโครงสร้างหนี้

 

  คำขอกู้เงินสามัญ   คลิกที่นี่

  คำขอกู้เงินกรณีปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance)   คลิกที่นี่                                                                          

  แบบฟอร์มปรับโครงสร้างหนี้ (เฉพาะผู้ค้ำประกันที่รับใช้หนี้แทนสมาชิกผู้กู้)   คลิกที่นี่               

  คำขอกู้หุ้น   คลิกที่นี่                                                                                            

  เอกสารขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน   คลิกที่นี่                                                               

  เอกสารขอขยายงวดชำระหนี้   คลิกที่นี่                                                                    

  เอกสารแจ้งเพิ่มเงินชำระหนี้รายเดือน   คลิกที่นี่                                                            

  การเตรียมเอกสารเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance)   คลิกที่นี่                                       

  ตัวอย่างประมาณการชำระรายเดือน (กรณีปรับโครงสร้างหนี้)   คลิกที่นี่

  หลักเกณฑ์การให้กู้เงินกู้สามัญ   คลิกที่นี่                                

  หลักเกณฑ์การให้สมาชิกยื่นกู้เท่ากับหนี้คงเหลือ   คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ