ขั้นตอนการนำส่งเงิน
Posted: Admin Date: 2022-11-23 11:57:07
IP: 124.120.201.27
 

 

ขั้นตอนการนำส่งเงิน

 

 

ประเภท หักเงินได้รายเดือนจากต้นสังกัด (ฎีกา)

 

    1.ชำระเป็นเงินสด หรือ เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม  “สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด”

นำฝากธนาคาร กรุงไทย เท่านั้น   (สหกรณ์ฯ รับผิดชอบค่าธรรมเนียม)

ใช้แบบฟอร์มชำระเงิน หน่วยงาน   (Code : 7146)    

            » การนำฝากเช็ค ต้องนำฝากธนาคาร ก่อนวันที่ 5 หากตรงกับวันหยุด หรือ วันเสาร์-อาทิตย์

                ให้นำฝากเช็คก่อนล่วงหน้า  (ถ้าเงินเข้าหลังวันที่ 5 สหกรณ์ฯ จะถือว่าสมาชิกค้างชำระในเดือนนั้นทันที)

     ** ห้าม !!  ส่งเช็คทางไปรษณีย์ เพราะอาจสูญหายได้ หรือ เลยกำหนดเวลาการชำระ

 

    2.ส่งรายละเอียดการชำระเงินผ่านช่องทาง ได้ 3 ช่องทาง  ดังนี้

           » Fax. : 02-2418252

           » E-Mail : dlasaving@hotmail.com

           » Line : ส่วนตัว จนท. ดูแลจังหวัดนั้นๆ

 

 ประเภท ชำระเอง  (ยกเว้น  สมาชิกที่หักเงินได้รายเดือนจากต้นสังกัด (ฎีกา))

     1. นำฝากธนาคาร กรุงไทย หรือ ธกส. เท่านั้น (สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม)

     ใช้แบบฟอร์มชำระเงิน รายบุคคล   (Code : 7025)    

     2.  ชำระที่สหกรณ์ฯ

 

แบบฟอร์มชำระเงิน และ แบบฟอร์มรายละเอียดการชำระ (สำหรับหน่วยงาน)

ดาวน์โหลดเอกสาร ต่าง ๆ ได้ที่    เว็บไซต์สหกรณ์ฯ www.dlasavingcoop.com        

       » เลือก  - ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

       » เลือก  - แบบฟอร์มชำระเงิน

       » เลือก  - แบบฟอร์มรายละเอียดการชำระ  (สำหรับหน่วยงาน)

 

ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่   เว็บไซต์สหกรณ์ฯ www.dlasavingcoop.com      

       » เลือก  - ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน     

 

      ทั้งนี้  การชำระเงินสามารถชำระได้ไม่เกิน  วันที่  5  ของเดือนถัดไป                                                            

 เพื่อสิทธิ์ในการกู้เงิน  การรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ  รวมถึงเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน                                                       

(กรุณาชำระเงินให้สหกรณ์ฯ ภายในกำหนด)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ