บริการเงินให้กู้สหกรณ์
IP: 223.24.187.168
 

          บริการสินเชื่อของ สอ.อปท. ได้เปิดโอกาสและกระตุ้นให้สมาชิกรู้จักออมทรัพย์ การวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถมีที่อยู่อาศัย หรือที่ดินเป็นของตนเอง สามารถหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว โดยการนำเงินกู้ไปลงทุนประกอบธุรกิจทำให้คุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น รวมทั้ง การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตน หรือสมาชิกในครอบครัวด้วยเงินเพื่อการศึกษา อีกทั้งในยามเจ็บป่วย หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นอื่น ๆ ในชีวิต ซึ่งในปัจจุบันบริการสินเชื่อของ สอ.อปท. มีด้วยกัน 3 ประเภท คือ

คลิกเลือกเงินกู้สามัญ
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ