เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนคืออะไร
IP: 124.122.137.25
 
 
 
 
 

 

เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? คำนวณอย่างไร?

 

เงินปันผล... คืออะไร ?

เงินปันผล คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจำนวนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่ง คูณด้วยอัตราเงินปันผลในปีนั้นๆ (ตามหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีบัญชีนั้นๆ)

 

เงินเฉลี่ยคืน... คืออะไร ?

เงินเฉลี่ยคืน คือ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกได้ชำระแล้วในระหว่างปีและสหกรณ์ได้จัดสรรให้จากกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 29 (2)

 

ปีบัญชี 2566 สหกรณ์จ่ายเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนวันไหน ??

สหกรณ์ฯ กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจะจ่ายได้ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีมีมติเห็นชอบจัดสรรกำไรสุทธิในปีนั้นๆ)

 

 

 

เงินปันผล... คำนวณอย่างไร ?

ตัวอย่าง นายออมทรัพย์  มั่งมี  มีทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 200,000 บาท ส่งค่าหุ้นในปี 2564 เดือนละ 1,000 บาท

(ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564) ดังนั้น จะได้รับเงินปันผลประจำปี 2564  ดังนี้ (จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล ร้อยละ 5.00)

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

1.การคิดเงินปันผลจะคิดตามยอดเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับ ค่าหุ้นที่สะสมยกมาของปีก่อน (1 ม.ค.64) ถือว่าอยู่ที่สหกรณ์ครบ 12 เดือน
จึงคิดระยะเวลา 12 เดือนเต็ม คือ ม.ค.64 - ธ.ค.64

2.สำหรับค่าหุ้นที่ส่งให้สหกรณ์ของเดือน ม.ค.64 (ได้รับเมื่อสิ้นเดือน ม.ค. ไม่เกินวันที่ 5 ก.พ.) ถือว่า เงินอยู่ที่สหกรณ์
ตั้งแต่ ก.พ. - ธ.ค.64 คิด 11 เดือน

3.สำหรับค่าหุ้นที่ส่งให้สหกรณ์ของเดือน ก.พ.64 - พ.ย.64 ก็จะคิดลดลงทีละเดือน 10,9,8,.....,1 เดือน

4.สำหรับค่าหุ้นของเดือน ธ.ค.64 ชำระในวันสิ้นเดือน จำนวน 1,000 บาท ที่นายออมทรัพย์ส่งมานั้นยังไม่นำมาคิดเงินปันผลปี 2564 
จะยกยอดไปคำนวณในปีถัดไป

 

เงินเฉลี่ยคืน... คำนวณอย่างไร ?

ตัวอย่าง  นายออมทรัพย์  มั่งมี  มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญในระหว่างปี 2564 และส่งชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ ตั้งแต่เดือน ม.ค.64 - ธ.ค.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมเป็นดอกเบี้ยสะสม  ของปี 64 ที่ส่งมารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท (จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินเฉลี่ยคืน  ร้อยละ 8.00)

 

วิธีคิด             เงินเฉลี่ยคืน           = ดอกเบี้ยสะสม x อัตราเงินเฉลี่ยคืน  (%)

                                                 = 50,000 x 8 %

                                                 = 4,000  บาท

 

วิธีคิดเงินเฉลี่ยคืน 

คิดจากดอกเบี้ยสะสม ในรอบปีนั้น ซึ่งดอกเบี้ยสะสม หมายถึง ดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกชำระให้สหกรณ์ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ธ.ค. ของแต่ละปีการเงิน

 

เสียดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว...ทำไมไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน ?

"ข้อ 29 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

          (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น"  ทั้งนี้ ให้รวมถึงสมาชิกที่่ชำระตามยอดเรียกเก็บขั้นต่ำด้วย

ฉะนั้น ถ้าในระหว่างปีหากท่านสมาชิกได้มีการผิดนัดชำระหนี้และค้างส่งเพียงงวดเดียว หรือเดือนใดเดือนหนึ่ง และไม่ตามมาชำระหนี้ให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่กำหนด เมื่อสหกรณ์เก็บทบในงวดต่อไปหรือเดือนต่อไป ท่านสมาชิกก็จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ