สวัสดิการ-แบบฟอร์มคำขอและหลักเกณฑ์สวัสดิการ
IP: 58.11.41.60
 

 

 

 

 

 

 » แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการต่างๆ และเงินสงเคราะห์สมาชิก 

 ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มสวัสดิการต่างๆ 

 

» แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

 ตัวอย่าง  การกรอกแบบฟอร์ม ขอรับเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

 

» แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีผู้ประสบภัย 

 ตัวอย่าง  การยื่นเอกสารประกอบ(รูปภาพ) กรณีประสบภัย 

 

» แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จ

 ตัวอย่าง  การยื่นเอกสารประกอบ(รูปภาพ) ขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก 

 

 

» หลักเกณฑ์การให้สวัสดิการสมาชิก        

» หลักเกณฑ์สวัสดิการเพื่อการคลอดบุตร     

» หลักเกณฑ์สวัสดิการเพื่อการสมรส                             

» หลักเกณฑ์สวัสดิการเพื่อการศาสนา      

» หลักเกณฑ์สวัสดิการสำเร็จการศึกษา          

» หลักเกณฑ์สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก          

» หลักเกณฑ์เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม     

» หลักเกณฑ์เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกและครอบครัวถึงแก่กรรม     

» หลักเกณฑ์เงินสงเคราะห์กรณีผู้ประสบภัย       

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ